Regulamin obowiązujący od 01.07.2023 r.

REGULAMIN PRZEWOZU
Family Trans- Express Travel 89-600 Chojnice, ul. Drzymały 1

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U.2020.8 t.j. z dnia 2020.01.03.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2020.35 t.j. z dnia 2020.01.10), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.2006.38.266 z dnia 2006.03.07). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12).
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu
  2. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów autem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej
  3. Umowa przewozu – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością ) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej
  4. Bagaż podręczny – bagaż o wadze do 5 kg, który pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera.
  5. Bagaż podstawowy – bagaż bezpłatny, który pasażer przekazuje do luku bagażowego.
  6. Bagaż dodatkowy- bagaż dodatkowo płatny, który pasażer przekazuje do luku bagażowego.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów wykonywanych przez Przewoźnika.
 4. Dokonanie zakupu biletu, przelewu na konto, zapłaty gotówką Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Pasażer.

 1. Pasażer winien czekać na wskazanym adresie, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem(wcześniej kierowca  dzwoni, około pół godziny przed adresem) Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
 2. Pasażer powinien zająć miejsce w aucie wskazane przez obsługę, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego samochodu.
 3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty w tym: dowód osobisty lub paszport, a także wymagane wizy oraz inne dokumenty niezbędne podczas wjazdu do kraju docelowego i podczas podróży przez kraj tranzytowy. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż samochód nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Wszelkie skutki wynikające z odmowy przewozu Pasażera lub zatrzymania Pasażera przez uprawnione służby ponosi Pasażer.
 4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń obsługi samochodu a także przepisów celnych, dewizowych, sanitarnych i porządkowych, obowiązujących w kraju rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz krajach tranzytowych.
 5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia samochodu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza samochodu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 1000 Euro za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji.
 7. Każdy pasażer ma ustawowy obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeśli samochód jest w nie wyposażony.
 8. Dzieci, bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy). Jeżeli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi samochodu i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w samochodzie. Do odebrania dziecka na przystanku docelowym upoważniona jest jedynie osoba wskazana w w.w. oświadczeniu. W przypadku podróży do/z Wielkiej Brytanii i Włoch minimalny wiek dziecka podróżującego bez osoby dorosłej to 16 lat. W przypadku podróży do/z Ukrainy, dzieci do 18 roku życia mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 9. Rodzic, bądź inny ustawowy przedstawiciel prawny dziecka jest świadomy, że ani firma, ani jej pracownicy, w trakcie całej podróży, nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko oraz wszystkie okoliczności związane z jego podróżą.
  1. W miejscu docelowym dziecko może być odebrane wyłącznie przez wskazaną w oświadczeniu przez opiekuna prawnego osobę, a w przypadku gdy nie zostałoby odebrane, personel przewoźnika podejmie wszelkie działania, które uzna za konieczne w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. Opiekun prawny wyraża również zgodę, aby w takim wypadku dziecko wróciło do miejsca wyjazdu na jego koszt.
 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza samochodem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 11. Zasadniczo Przewoźnik stara się świadczyć usługę przewozu wszystkim osobom, niezależnie od tego, czy występuje u nich niepełnosprawność lub ich sprawność ruchowa jest ograniczona.

3. Przewoźnik.

 1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania rachunku osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na rachunku.
 2. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład samochodu.
 3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w samochodzie lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
  3. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.
 4. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu i e-papierosów.
 5. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
 7. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, a także innych decyzji administracyjnych) ani wynikających z nich dalszych skutków. 
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd samochodu do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
 9. W przypadku awarii samochodu podczas podróży Przewoźnik zapewnia możliwość kontynuowania podróży innym pojazdem z miejsca wystąpienia awarii lub transport z miejsca wystąpienia awarii do odpowiedniego miejsca oczekiwania lub terminalu, z którego możliwe będzie kontynuowanie podróży.

4. Bilety.

 1. Przewoźnik wystawia rachunki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Cena przejazdu określana jest na podstawie obowiązującego cennika
 3. W terminie powyżej 24 godzin przed rozpoczęciem podróży Pasażer ma możliwość zmiany trasy przejazdu (z zachowaniem pierwotnie wyznaczonego kierunku podróży), daty wyjazdu, daty powrotu, w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Jeżeli zmiana trasy lub daty podróży skutkować będzie zmianą ceny na wyższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, naliczona zostanie jedynie opłata wynikająca z różnicy taryfowej. Dopłata nie zostanie pobrana, jeśli zmiana ceny nie przekroczy kwoty 10PLN / 2EURO / 2GBP / 2CHF/ 20DKK / 20NOK lub 20SEK. Jeżeli zmiana trasy lub daty podróży skutkować będzie zmianą ceny na niższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, pasażerowi przysługiwać będzie zwrot różnicy wynikającej z pierwotnej ceny biletu, a ceną biletu po dokonaniu zmiany.
 4. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  1. powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości rachunku,
  2. od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości rachunku,
  3. od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości rachunku,
  4. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 100 % wartości rachunku

5. Bagaże.

 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg oraz 2 sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze nieprzekraczającej 30kg. Bagażem podstawowym może być: walizka, torba podróżna lub plecak.
 2. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
 4. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Przedmioty pozostawione przez Pasażera i odnalezione po zakończeniu kursu są przechowywane przez Przewoźnika przez 30 dni.

7. Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy przewozu jest wyłącznie sąd polski.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.